Privatnost i sigurnost podataka

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Tvrtka Dekorativna točka d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Dekorativna točka d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti

Tvrtka se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija i ne može se smatrati odgovornom za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Dekorativna točka d.o.o. (OIB HR25466477653 )

Zaključivanjem narudžbe potvrđujete da ste upoznati sa svim prodajno-platnim uvjetima koji su ovdje navedeni, da ste prilikom registracije na njih bili upozoreni te da ih prihvaćate.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – GDPR

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, društvo DEKORATIVNA TOČKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Svete Doroteje 76, 10297 Jakovlje, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081133330, osobni identifikacijski broj (OIB): 25466477653 (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti osobnih podataka temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti osobnih podataka se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo:
DEKORATIVNA TOČKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Svete Doroteje 76, 10297 Jakovlje, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081133330, osobni identifikacijski broj (OIB): 25466477653.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju
Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

 1. Izravno od strane samih korisnika ili kupaca na način da ih korisnici ili kupci sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik ili kupac je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:a) ime i prezime;
  b) adresa;
  c) osobni identifikacijski broj (OIB)
  d) datum rođenja;
  e) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
  f) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
  g) podaci iz osobne iskaznice;
  h) podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;
 2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);
 3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama i aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku ili kupcu, spremanje preferencija korisnika ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika ili kupca.

Isključivanjem ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika ili kupca. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

 1. podatke o IP adresi;
 2. podatke o korištenju pojedinih aplikacija;
 3. podatke o navikama korisnika i/ili kupaca – navedene podatke kreiramo u svrhu profiliranja korisnika i/ili kupaca

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda ili usluga, kako bi razumjelo načine na koje korisnici ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Izvršenje ugovornih obveza

Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, savjetovanja, rješavanja prigovora korisnika ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima ili kupcima  čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene

podatke korisnika ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe

Društvo koristi određene podatke korisnika ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika ili kupaca ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Prosljeđivanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo prosljeđivati drugom društvima u svrhu izvršenja naših obveza prema Vama ili naših zakonskih obaveza (npr. knjigovodstvenim servisima, servisima javne uprave, poreznoj upravi i sl.)
Navedena društva smiju upotrebljavati te podatke isključivo na način predviđen ovom Izjavom. Npr. ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju privola, povlačenje privole bit će primijenjeno i na navedena društva.

Podaci o potencijalnim korisnicima

Društvo je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira ili im se ponudi određene proizvode i usluge.
Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika ili kupca.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika ili kupaca, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Društva ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

a) podaci o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;
b) podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima: 3 mjeseca;

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Društva ili privole korisnika ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik ili kupac odnosno kada se korisnik ili kupac usprotivi takvoj obradi.

Prava korisnika/kupaca

Pravo na pristup osobnim podacima

Društvo se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika ili kupca.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika ili kupca u sljedećim slučajevima:

 • kada osobni podaci korisnika ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
 • kada korisnik ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
 • kada korisnik ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
 • kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
 • kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

Pravo na ograničenje obrade podataka

 

Ograničenje obrade osobnih podataka Društvo će osigurati u slučajevima kada korisnik ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika ili kupaca.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika ili kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole korisnika ili kupca;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika ili kupaca.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu: dora@doratrgovina.com

ili pisanim putem na sljedeću adresu:

DEKORATIVNA TOČKA d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Svete Doroteje 76, 10297 Jakovlje

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Jakovlju, svibanj 2018. godine.
DEKORATIVNA TOČKA d.o.o.